Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1-Identiteit van de ondernemer

Wendolientje

info@wendolientje.nl

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 51549204.

BTW-identificatienummer: NL001696275B40

Artikel 2-Het aanbod

Wendolientje biedt kaarsen, geurartikelen, home decoraties en lifestyle artikelen aan volgens een detailhandel of winkel verkoopprijs. Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd, zodat de consument een zo goed mogelijke beoordeling van de producten kan maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 3-De overeenkomst

De factuur die u heeft gekregen bij betaling is uw overeenkomst die u bent aangegaan met de algemene voorwaarden van Wendolientje.

Artikel 4-Herroepingsrecht

De klant heeft het recht af te zien van de koop als deze niet is, zoals is aangegeven bij de vermelde beschrijving van het artikel, gedurende veertien dagen na ontvangst van het artikel. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies op de retourpagina. Door zelf aangebrachte schade of onjuiste  behandeling van het artikel zal Wendolientje afzien van terugname van het artikel.

Artikel 5-Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van het terugzenden voor zijn rekening. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd het product geheel is, ongebruikt is ter beoordeling van Wendolientje. Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat Wendolientje niet aansprakelijk is voor het beschadigen en/of zoekraken van retour gestuurde artikelen. Indien de consument  een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer het aankoopbedrag exclusief en minus de door ons betaalde verzendkosten, na een positieve beoordeling, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangst retourzending, terugbetalen.

Artikel 6-Conformiteit en garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid. Wendolientje geeft de klant twee garantie na verzending van de artikelen, mits het product met enige zorgvuldigheid en voorschriften van de fabrikant en/of importeur is behandeld.

6.1-Uitgesloten van garantie zijn:

-defecten door normale slijtage

-onzorgvuldig gebruik

Artikel 7-Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd heeft de consument het recht om de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen, terugbetalen. Indien de levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Na verzending stuurt Wendolientje een bevestiging van de verzending naar de consument.

Artikel 8-Betaling

Artikelen zijn gekocht aan de hand van betaling. Betaling geschied door vooruitbetaling. Producten worden verzonden nadat de betaling is bijgeschreven op de rekening van de ondernemer.

Artikel 9-Klachtenregeling

De klant staat vrij klachten of vragen altijd te vermelden. Wendolientje zal uw klacht serieus nemen en zo waar kan uw klacht worden verholpen.

Artikel 10-Aansprakelijkheid

Wendolientje kan niet aansprakelijk worden gehouden voor foutieve tekst op haar website.

Artikel 11-Privacy

Uw persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

Door een bestelling te plaatsen verklaar je dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Wendolientje.